Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

Jak pomagamy we wdrażaniu strategii

Dobrze opracowana strategia opiera się o indywidualne i unikalne rozwiązania pozwlające na wypracowanie przewagi strategicznej. Posiadamy zasoby wiedzy i know-how z których tworzymy optymalną kompozycję strategiczną. Zwracamy szczególną uwagę na dobór odpowiedniego podejścia do planowania oraz realziacji strategii z uwzględnieniem specyfiki środowiska w jakim działają firmy i organizacje. 


 • Podejście klasyczne dlaorganizacji działajacych w stabilnych i przewidywalnych warunkach. 
 • Podejście adaptacyjne dla firm działających w zmiennych i trudno przewidywalnych warunkch. 

 

Kładziemy nacisk na współpracę - pomagamy budować i utrzymywać relacje oraz wykorzystać różnorodność kulturową do stworzenia inspirującego i innowacyjnego planu rozwoju. Przygotowujemy firmę do zmian, które stanowią nieodłoączny element planowania i realziacji strategii. Nasze wsparcie w obszarze rozwoju strategicznego obejmuje:

 • Planowanie strategii
 • Rozwój systemu strategicznego
 • Wsparcie i nadzór wdrożeniowy

Przygotowanie strategii obejmuje zarówno przygotowanie koncepcji rozwoju jak również przygotowanie firmy do jej realizacji. Opracowany plan strategiczny zawiera główne założenia strategiczne oraz strategiczny plan działania. Jest opracowany w oparciu o metodologię Balanced Scorecard w przypadku podejścia klasycznego lub GO Model Canvcas w przypadku adaptacyjnego 

 

Planowanie strategii

 • Określenie kierunków rozwoju przy uwzględnieniu oczekiwań kluczowych interesariuszy
 • Wybranie kluczowych obszarów rozwoju (Critical Success Factors).
 • Zidentyfikowanie zakresu wykorzystania i dalszego rozwoju silnych stron firmy.
 • Zaplanowanie i przeanalizowanie zasobów strategicznych.
 • Określenie czynników zewnętrznych wpływających na działanie firmy i jej rozwój.
 • Przeprowadzenie analizy oczekiwań i wartości pożądanych przez kluczowych interesariuszy.
 • Określenie wpływu interesariuszy i przygotowanie taktyki komunikacji z interesariuszami.
 • Wskazanie obszarów  o szczególnym znaczeniu dla zarządzania ryzykiem.

Założenia strategiczne są odzwierciedlone w planie strategicznym jako:

 • Ukierunkowanie strategiczne
 • Domena strategiczna
 • Przewaga strategiczna
 • Zasoby
 • Kontekst
 • Interesariusze
 • Bariery i ryzyka rozwojowe

 

Plan strategiczny

 • Przygotowanie platformy komunikacyjnej uwzgledniającej współpracę firmy i kluczowych interesariuszy.
 • Dokonanie uzgodnień dotyczących monitorowania strategii i raportowania.
 • Określenie celów strategicznych odzwierciedlających długoterminowe efekty strategii.
 • Wskazanie obszarów o szczególnym znaczeniu w realizacji celów strategicznych.
 • Określenie celów pośrednich, których realizacja doprowadzi do rezultatów na poziomie celów strategicznych.
 • Dopasowanie wskaźników (KPI) odzwierciedlających poziom realizacji celówstrategicznych.
 • Określenie źródeł i zasad zbierania informacji do wskaźników.
 • Zaplanowanie projektów i zadań wspierających realizację celów pośrednich.
 • Przygotowanie platformy współpracy z interesariuszami.
 • Przygotowanie systemu zarzadzania, a wtym narzędzi, mechanizmów i zasad komunikacji.

Strategiczny plan działania jest odzwierciedlony w opracowanej strategii jako:

 • Cele strategiczne
 • Kluczowe czynniki sukcesu
 • Cele pośrednie (operacyjne)
 • Wskaźniki KPI
 • Inicjatywy strategiczne (projekty)
 • Platforma współpracy i komunikacji

 

Wsparcie w realizacji strategii

Nasze wsparcie w zakresie zarządzania obejmuje organizowanie i koordynowanie działań wdrożeniowych, projektów, celów.  W ramach poniższych obszarów projektujemy system zarządzania i wspieramy jego wdrożenie. Kładziemy szczególny nacisk na dopasowanie systemu do warunków w jakich funkcjonuje firma oraz do możliwości związanych z zaangażowaniem w proces zarządzania. Przygotowujemy firmę do zbierania i analizowania informacji będących podstawą do rozwojui  modyfikowania planu strategicznego klastra w kontekście istniejącej sytuacji.

 • Wsparcie na etapie realizacji celów i inicjatyw
 • Wsparcie na etapie monitorowania realizacji strategii i gromadzenia danych o wskaźnikach
 • Pomoc w ocenie działań klastra i interpretowaniu wskaźników
 • Integrowanie działań projektowych
 • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji projektowej
 • Raportowanie działań  do kluczowych interesariuszy
 • Przygotowywanie prezentacji i cyklicznych spotkań dla interesariuszy i menedżerów
 • Przygotowanie i prowadzenie działań mentoringowych i rozwojowych

 

Wdrożenie

 • Koordynowanie aktywności i inicjatyw  ukierunkowanych na osiągniecie określonych celów.
 • Angażowanie menedżerów i ich zespołów klastra we współtworzenie, tworzenie nowej wiedzy i podejmowanie inicjatyw przedsiębiorczych.
 • Prezentowanie możliwości i obszarów do podejmowania współpracy.
 • Przygotowanie firmy do zarządzania pionowymi i poziomymi powiązaniami sieciowymi w ramach łańcucha wartości oraz zasobów.
 • Integrowanie inicjatyw w ramach firmy z działaniami partnerów.
 • Stymulowanie współpracy  i dostarczanie informacji ważnych z punktu widzenia rozwoju strategicznego.
 • Przygotowanie inicjatyw mentoringowych i szkoleniowych ukierunkowanych na wymianę wiedzy i talentów.

 

Monitoring

Monitorowanie działania obejmuje cykliczne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących postępów w realizacji celów, inicjatyw i projektów. Monitoring umożliwia podejmowanie działań korygujących i doskonalenie efektywności firmy i koncepcji strategicznej. Działania monitoringowe obejmują:

 • Zbieranie i analizowania informacji
 • Przegląd działań i postępów
 • Identyfikacje problemów i ryzyk
 • Przygotowanie informacji do raportowania zaawansowania realizacji straegii

 

Ewaluacja

Ewaluacja realizacji strategii pomaga podjąć decyzje dotyczące skuteczności w realizacji celów oraz zwrócenia uwagi na te obszary, które wymagają szczególnej troski. Ocena prowadzona jest w kontekście realizacji celów skaskadowanych do poszczególnych obszarów funkcjonalnych w powiązaniu z celami strategicznymi firmy.

 

Modyfikowanie strategii

Działania obejmujące weryfikowanie celów pod kątem ich aktualności i zgodności z oczekiwaniami interesariuszy. Przygotowane modyfikacje są uwzględniane w strategii oraz operacyjnym planie działania. Zmiany dotyczące zakresu modyfikowanych działań są przygotowane w formie raportów i komunikowane kluczowym interesariuszom.


 


 

PROJEKT | Strategia rozwoju

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1