Stragiler®

Strategic Workflow

OKR

C E R T I F I C A T I O N  P R O G R A M 

EXTRA POWER for AGILE COMPANIES DEVELOPMENT

 

Xellect certification Program

 

Powered by XELLECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
All Rights Reserved. Copyright 2020

 

Certification Program Values & Benefits

Wartości i korzyści z uczestnictwa w Programie Certyfkującym Stragiler®

EXTRA POWER for AGILE COMPANIES DEVELOPMENT

M a n a g e m e n t   b y   T r a c t i o n
- M B T -

 

 Stragiler and Flying Squad

 

 

Program Participants

Dla kogo jest ten program


 • Uczestnikami programu są osóby indywidualne z aspiracjami do pełnienia roli Stragilera odpowiedzialnego za wdrożenie i skalowanie technologii OKR
 • Program jest realizowany z korzyścią dla firm promujących kandydatów na Stragilera, celem zastosowania technologii OKR w środowisku organizacyjnym
 • Program może mieć charakter indywidualny i zespołowy (grupa uczestników z jednej organizacji)

Individuals

Program jest skierowany do osób indywidualnych:


 • Otwartych do pełnienia nowych ról i rozwoju kompetencji przyszłości
 • Poszukujących wsparcia merytorycznego i narzędziowego w zakresie wdrażania i skalowania technologii OKR
 • Powołanych do pełnienia nowych zadań w organizacjach przechodzącym na sposób pracy zwinnej (Agile@Scale)
 • Odpowiedzialnych za rozwój i integrację systemów zarządzania w organizacji
 • Przygotowujących się do instalacji technologii OKR w swoim obszarze odpowiedzialności (Value Stream Leaders/Owners)
 • Chcących rozszerzyć portfolio metodologii i narzędzi wspierająch zarządzanie w środowisku VUCA

Companies 

Program odpowiada na potrzeby firm, które:


 • Chcą rozwinąć strategiczne kompetencje w zakresie posługiwania się OKR
 • Chcą zbudować zespoły odpowiedzialne za wdrożenie i posługiwanie sią systemem OKR w organizacji
 • Są zdecydowane wdrożyć i utrzymać jasne standardy posługiwania się technologią OKR
 • Są w procesie digitalizacji i integracji OKR z Agile Framework (SAFe, Spotify, Less …)
 • Chcą wdrożyć standard skalowania technologii OKR w kontekście Value Stream (Okr@Scale)
 • Chcą zintegrować cele strategiczne z ich realizacją na poziomie operacyjnym (BizDevOps)
 • Są ukierunkowane na rozwój produktów (Product Development) w oparciu o jasno określone cele

Directions

Program certyfikujący jest ukierunkowany na profesjonalne przygotowanie


 • Liderów i zespołów do skalowania OKR (Stragiler & Flying Squad)
 • Zasad przepływu pracy intelektualnej (Strategic Workflow) związanej z realizacja celów i strategii
 • Budowanie punktów wspólnych dla działań operacyjnych i rozwojowych za pomocą OKR (BizDevOps)
 • Jasnych punktów odniesienia w postaci OKR ułatwiających zespołom tworzenie nowych produktów i rozwiązań
 • Koordynacji i wspólnego rytmu planowania i realizacji celów utrwalonym w Strategic Workflow
 • Wprowadzenie kultury posługiwania się technologią OKR w obszarze Planowania Strategii i Product Development
 • Dostarczenie niezbędnych metodologii, narzędzi i wsparcia

Approach

Podejście do realizacji programu


 • Program jest ukierunkowany na rozwój kompetencji oraz praktyczne zastosowanie metod i narzędzi w środowisku organizacyjnym
 • Wdrożenie technologii OKR w środowisku oraganizacji przez Stragilera - Certyfikat (Practictioner)
 • Udział w programie z opcją realizacji modułów przygotowaujących do roli  Stragilera -  Certyfikat (Master)
 • Udział w programie w zakresie wybranych ról kształtujacych profil Stragilera - Certyfikat (Specialized)*

* w przypadku wyboru tego wariantu i stopniowego rozwoju w ramach poszczególnych ról konieczna jest sekwencja :
Flow Master   Business Designer   Strategy Champion


 

Key Elements

Kluczowe elementy metodologii

 

1.  Stragiler


Kluczowe działania Stragilera objemują:

 • Projektowanie Strategic Workflow
 • Skalowanie technologięi OKR
 • Formowanie Flying Squadów
 • Planowanie OKR dla Value Stream

Profil kompetencyjny Stragilera jest kształtowany z trzech ról:

1. Flow Master
2. Business Designer
3. Strategy Champion

Stragiler inicjuje Eventy angażujące Flying Squad w projektowanie Strategic Workflow oraz planowanie i realizację OKR:

1. Flow Session
2. Creo Camp
3. Strategic Sprint

Każdy z poszczególnych Eventów wywołuje falę (Wave) projektowania → planowania → realizacji


 

2.  Strategic Workflow


Strategic Workflow utrwala model planowania i realizacji celów za pomocą OKR dla określonego Value Stream (strumień wartości)
Składa sią z trzech stref dotyczacych planowania, realziacji oraz rozliczania progresu w realizacji OKR 

Strefa 1 : Runway 
Strefa 2 : Loop 
Strefa 3 : Service

Projektowanie Strategic Workflow opiera się zestaw narzędzi :

 • Canvas - szablony
 • OKR Pulpit ® 
 • Kolekcję ikon

Strategic Workflow jest cyklicznie doskonalony i rozwijany celem dopasowania do potrzb użytkowaników (Users/Clients) w ramach okreslonego strumienia wartości. Jest produktem rozwijanym w kolejnych iteracjach przez Stragilera & Flying Squad


  

3.  OKR (Objective & Key Results)


 • Technologia OKR (Objective & Key Results) określa standard planowania i realizacji celów.
 • Zasady posługiwania się technologią OKR są uzgodnione przez Stragilera i Flying Squad a nastepnie  utrwalone w Strategic Workflow.
 • Posługiwanie sią technologią OKR w zakresie planowania, monitorowania i rozliczania realizacji jest ułatwione dzięki szablonom zawartym w OKR Pulpit®

  

Certification Program Framework

Ramy programu certyfikujacego Stragiler®

 

Block

 • Program jest realizowany w trzech następujących po sobie blokach
 • Każdy z bloków odnosi sie do rozwoju konkretnej roli oraz przygtowania i realizacji odpowiadającego jej Eventu

 


Stage

 • Każdy z bloków składa się z 3 etapów (Stage) :
 • Stage 1 - etap przygotowujący do pełnienia roli (Flow Master, Business Designer, Strategy Champion)
 • Stage 2 - etap przygotowujący do realizacji eventu (Flow Session, Creo Camp, Strategic Sprint)
 • Stage 3 - realizacja eventu ze wsparciem ( zastsowanie w środowisku organizacyjnym, wdrożenie)

Workshop

 • W Stage1 oraz Stage 2 są realizowane warsztaty obejmujące część teoretyczna i praktyczną
 • Warsztaty w Stage 1 oraz Stage 2 obejmują 1-3 sesji realizowanych w trybie on-line
 • Warsztaty dotyczą zarówno rozoju rół jak i przygotowania do realizacji eventów
 • Poczas warsztatów uczestnicy otrzymuja materiały, prezentacje niezbędne dpo pozyskania wiedzy i jej praktycznego zastosowania
 • Otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów w portalu www.stragiler.com 

Support Session

 • Stage 3 są realizowane sesje wspierające zastosowanie zdobytej wiedzy i wdrożenie rozwiązań (OKR, Strategic Workflow) w środowisku organizacyjnym
 • Stage 3 ma charaketer opcjonalny i jest realizowany zgodnie z uzgodnionym indywidualnie harmonogramem

Program

Block 1


Stage 1 


S T R A G I L E R
Flow Master

Przygotowanie do pełnienia roli 

 • Charakterystyka roli Flow Master
 • Scenariusze działań
 • Narzędzia i metody
 • OKR Pulpit® All

Workshop:

 • 1 sesja on-line 

Stage 2 


E V E N T

Flow Session

Przygotowanie do realizacji Eventu

 • Cele Flow Session
 • Rezultaty Flow Session
 • Projektowanie Eventu (Design)
 • Charakterystyka Strategic Workflow
 • Wprowadzenie do technologii OKR
 • Zasady formowania Flying Squadu
 • Przygotowanie scenariusza Eventu

Workshop :

 • 3 sesje on-line 

Stage 3 


E V E N T

Flow Session

Realizacja Eventu ze wsparciem

 • Wprowadzenie do sesji
 • Sformowanie Flying Squadu
 • Zaprojektowanie Strategic Workflow
  • Runway
  • Loop
  • Service
 • Przygotowanie modelu systemu OKR
 • Opracowanie MVP systemu zarządzania
 • Zainstalowanie technologii OKR
 • Zamknięcie Flow Session

Support Session :

 • 4 cykle wspierające on-line 
 • sesje dodatkowe

Realizacja : F l o w  S e s s i o n

Zobacz więcej na www.stragiler.com

Program

Block 3


Stage 1


S T R A G I L E R
Strategy Champion

Przygotowanie do pełnienia roli 

 • Charakterystyka roli Strategy Champion
 • Scenariusze działań
 • Narzędzia i metody
 • OKR Pulpit® Master, Review

Workshop :

 • 1 sesja on-line 

Stage 2E V E N T
Strategic Sprint

Przygotowanie do realizacji Eventu

 • Cele Strategic Sprint
 • Rezultaty Strategic Sprint
 • Projektowanie Eventu (Design)
 • Pozycja w Strategic Workflow
 • Wprowadzenie do przeglądów OKR
 • Przygotowanie do Check-In i Review
 • Przygotowanie scenariusza Eventu

Workshop :

 • 2 sesje on-line 

Stage 3E V E N T
Strategic Sprint

Realizacja Eventu ze wsparciem

 • Wprowadzenie do sesji
 • Przygotowanie Flying Squadu
 • Monitoring OKR
  • Check-In
  • Business Review
  • Drop Zone
 • Przygotowanie raportów z progresu OKR
 • Przygotowanie modyfikacji OKR
 • Reflect & Reset OKR
 • Zamknięcie Strategic Sprint

Support Session :

 • 4 cykle wspierające on-line 
 • sesje dodatkowe

Realizacja : S t r a t e g i c  S p r i n t

Zobacz więcej na www.stragiler.com

Program

Block 2


Stage 1


S T R A G I L E R
Business Designer

Przygotowanie do pełnienia roli 

 • Charakterystyka roli Business Designer
 • Scenariusze działań
 • Narzędzia i metody
 • OKR Pulpit® Design, Master

Workshop :

 • 1 sesja on-line 

Stage 2E V E N T
Creo Camp

Przygotowanie do realizacji Eventu

 • Cele Creo Camp
 • Rezultaty Creo Camp
 • Projektowanie Eventu (Design)
 • Pozycja w Strategic Workflow
 • Wprowadzenie do planowania OKR
 • Przygotowanie do ukierunkowania
 • Przygotowanie scenariusza Eventu

Workshop :

 • 2 sesje on-line 

Stage 3E V E N T
Creo Camp

Realizacja Eventu ze wsparciem

 • Wprowadzenie do sesji
 • Przygotowanie Flying Squadu
 • Projektowanie OKR
  • Objectives
  • Key Results
  • Alignment OKR
 • Opracowanie Draftów OKR (Top-Down)
 • Opracowanie Draftów OKR (Bottom-Up)
 • Zatwierdzenie wersji Final OKR
 • Zamknięcie Creo Camp

Support Session :

 • 4 cykle wspierające on-line 
 • sesje dodatkowe

Realizacja : C r e o   C a m p

Zobacz więcej na www.stragiler.com

Strategic Workflow Framework

strefa 1.

R u n w a y
S T R A T E G I C   W O R K F L O W


 

Strefa Runway

 


 • Planowanie OKR
 • Ukierunkowanie strategiczne
 • Alignment celów
 • Tworzenie rozwiązań

e t a p y   p r o j e k t o w a n i a
R U N W A Y


 • Etap 1. Gdzie jesteśmy (Value Stream)
 • Etap 2. Ukierunkowanie
 • Etap 3. Strategia
 • Etap 4. OKR

s z a b l o n y
R U N W A Y

 • Szablon 1: Navigator
 • Szablon 2: Analyser
 • Szablon 3: GO Model Canvas
 • Szablon 4: OKR Canvas

strefa 2.

F e e d b a c k  L o o p
S T R A T E G I C   W O R K F L O W


 

Strefa Feedback Loop

  


 • Realizcja OKR
 • Pomiar rezultatów
 • Monitoring (Check-In)
 • Informacja zwrotna

e t a p y   p r o j e k t o w a n i a
F E D B A C K   L O O P


 • Etap 5. Monitoring OKR
 • Etap 6. Ocena postępów
 • - - -
 • - - -

s z a b l o n y
F E D B A C K   L O O P

 • Szablon 5: Check-In Canvas
 • Szablon 6: Drop Zone Canvas
 • - - - 
 • - - -

strefa 3.

S e r v i c e
S T R A T E G I C   W O R K F L O W


 

Strefa Service

 


 • Przegląd biznesu
 • Ocena rezultatów
 • Modyfikacje OKR
 • Regeneracja zespołu

e t a p y   p r o j e k t o w a n i a
S E R V I C E


 • Etap 7. Przegląd biznesu
 • - - - 
 • - - -
 • - - -

s z a b l o n y
S E R V I C E

 • Szablon 7: Business Review Canvas
 • - - - 
 • - - - 
 • - - -

Events & Waves

1. Wave

Flow Session
E V E N T 


 

Flow Session Wave

 

 • Warsztaty i sesje doradcze
 • Projektowanie Strategic Workflow
 • Współtworzenie systemu zarządzania
 • Uzgodnienie standardów OKR

 • Czas: 1-3 tygodnie 
 • Cykl: kwartalny

2. Wave

Creo Camp
E V E N T


 

Creo Camp Wave

 

 • Warsztaty i sesje planujące ono-on-one
 • Alignment celów w strumieniach wartości
 • Tworzenie rozwiązań (Design Thinking)
 • Planowanie inicjatyw strategicznych

 • Czas: 2-4 tygodnie
 • Cykl: kwartalny

3. Wave

Strategic Sprint
E V E N T


 Strategic Sprint Wave

 

 • Wsparcie one-on-one w zarządzaniu
 • Monitoring i ocena realizacji celów
 • Zarządzanie pracą zespołów
 • Przeglądy biznesu

 • Czas: 8-12 tygodni
 • Cykl: kwartalny