Stragiler®

Strategic Workflow Framework®

C E R T I F I C A T I O N  P R O G R A M

 

Xellect certification Program

 

Powered by XELLECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
All Rights Reserved. Copyright 2020

 

Stragiler

 • Zarządza rozwojem strategicznym obszaru
 • Projektuje i wdraża Strategic Workflow
 • Moderuje skalowanie technologii OKR
 • Dokonuje alignmentu OKR w strumieniach wartości
 • Przeprowadza ukierunkowanie strategiczne BizDevOps
 • Rozwija potencjał innowacyjny obszaru 
 • Formuje Flying Squad'y i przygotowuje je do posługiwania się technologią OKR

Profil kompetencyjny  S t r a g i l e r a  jest kształtowany poprzez rozwój trzech specjalistycznych ról:

1. Flow Master
2. Business Designer
3. Strategy Champion

Stragiler, to rola łączona z funkcjami kierowniczymi i wspierającymi, może być pełniona przez osoby na stanowiskach menedżerskich lub inne osoby z kompetencjami umożliwiającymi rozwój obszaru w zakresie organizacji i zarządzania. Może być łączona z funkcjami pełnionymi w ramach Agile Framework np. Agile Coach.

Strategic Workflow Framework

 • Strategic Workflow wspiera zarządzanie strategicznym strumieniem pracy intelektualnej ukierunkowanej na planowanie i realizację celów
 • Wprowadza zintegrowane planowanie, monitoring i ocenę realzacji celów
 • Koncentruje rozwój na strumieniach wartości (Value Streams)
 • Umożliwia szybkie dokonywanie zwrotów strategicznych oraz precyzyjne ukierunkowanie inicjatyw rozwojowych
 • Opiera sie na koncepcji zwinnego zarządzania zintegrowanej z technologią OKR (Objective & Key Results)
 • Utrwala uzgodnione zasady zwinnego zarządzania i współpracy
 • Ułatwia integrowanie celów i inicjatyw w operacyjnych (Ops) i rozwojowych strumieniach wartości (Dev)

 

Strategic Workflow
P R O F I L   U Ż Y T K O W N I K Ó W 

 • Firmy i zespoły ukierunkowane na zastosowanie technologii OKR
 • Firmy adaptujące się do działania w środowisku VUCA
 • Organizacje w procesie Digitalizacji
 • Organizacje wdrażające zwinne metody zarządzania (Agile Framework)

Flow Master

C E R T I F I C A T I O N   W O R K S H O P

 

Przygotowanie do pełnienia roli Flow Master. Rozwój kompetencji niezbędnychdo samodzielnego zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania opartego o technologię OKR oraz utrwalenia go w modelu Strategic Workflow. 

 


 

Flow Master
K E Y   C O M P E T E N C I E S

 •  Przygotowuje i prowadzi Flow Session
 •  Moderuje projektowanie Strategic Workflow
 •  Inicjuje formowanie Flying Squad’u
 •  Wprowadza zespół do technologii OKR
 •  Angażuje zespół w projektowanie Strategic Workflow
 •  Uzgadnia zasady zarządzania w strefach: Runway, Loop, Service
 •  Instaluje Strategic Workflow w środowisku pracy zespołu
 •  Uzgadnia zastosowanie technologii towarzyszących (Agile Framework)

Business Designer

C E R T I F I C A T I O N   W O R K S H O P

 

 • Przygotowanie do pełnienia roli Business Designer
 • Rozwój kompetencji niezbędnych do zaplanowania celów i strategii za pomocą technologii OKR
 • Wykorzytanie zasad, narzędzi i instrukcji  utrwalonych w Strategic Workflow dla strefy Runway

 


 

Business Designer
K E Y   C O M P E T E N C I E S

 •  Przygotowuje i prowadzi Creo Camp
 •  Moderuje planowanie celów i strategii
 •  Posługuje sią technologią OKR
 •  Przeprowadza ukierunkowanie strategiczne
 •  Angażuje Flying Squad w planowanie OKR
 •  Współuczestniczy w inicjowaniu projektów
 •  Dokonuje Alignmentu celów

Strategy Champion

C E R T I F I C A T I O N   W O R K S H O P

 

 • Przygotowanie do pełnienia roli Strategy Champion
 • Rozwój kompetencji niezbędnych do monitoringu i oceny realizacji celów i strategii.
 • Wykorzytanie zasad, narzędzi i instrukcji utrwalonych w Strategic Workflow dla strefy Loop i Service

 


 

Strategy Champion
K E Y   C O M P E T E N C I E S

 • Przygotowuje i prowadzi Strategic Sprint
 • Zarządza realizacją celów i strategii
 • Prowadzi  monitoring realizacji OKR
 • Dokunuje cyklicznych przegladów biznesu
 • Motywuje Flying Squad do refleksji i uczenia się
 • Dba o regeneracje zespołu
 • Ocenia potencjał projektów i inicjatyw
 • Dokonuje modyfikacji OKR